Bulgarian Academy of Sciences  

1869

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

 

Bulgarian Academy of Sciences

 

 
 
 

 

 

НОВИНИ

 

10.01.2012:

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за професор по биологични науки, шифър 4.3, специалност биофизика, шифър 01.06.08 и за главен асистент по биологични науки, шифър 4.3, специалност биофизика, шифър 01.06.08 за нуждите на секция “Фотовъзбудими мембрани” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 106/30.12.2011 г. Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

 

28.11.2011:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Защитата на дисертационния труд на Камелия Тодорова Христова на тема: „ Модулирано взаимодействие на остеобластни клетки с хидроксиапатитни мтериали” ще се състои на 16.12.2011г. от 11:00 часа в залата на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, ул.”Акад. Г.Бончев”, бл. 21., София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство - БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

1. Автореферат

2. Рецензия на проф. дбн Яна Цонева

3. Рецензия на проф. дбн Здравко Лалчев

4. Становище от проф. дбн Албена Момчилова

5. Становище от проф. дбн Георги Алтънков

6. Становище от проф. дбн Елена Стефанова

 

28.11.2011:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Защитата на дисертационния труд на гл.ас. Анелия Стефанова Костадинова на тема: „Модулиране взаимодействие на клетки с полимерни повърхности и мембрани” ще се състои на 16.12.2011г. от 14:00 часа в залата на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, ул.”Акад. Г.Бончев”, бл. 21., София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство - БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

1. Автореферат

2. Рецензия на проф. дбн Диана Петкова

3. Рецензия на проф. дбн Румен Панков

4. Становище от проф. дбн Албена Момчилова

5. Становище от проф. дбн Георги Алтънков

6. Становище от доц. д-р Лиляна Праматарова

 

18.11.2011:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Защитата на дисертационния труд на гл. асистент Стефан Мирчев Кръстев на тема: „Изследване ефекта на течните слоеве на миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии” ще се състои на 13.12.2011г. от 14:00 часа в залата на Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство – БАН, ул.”Акад. Г.Бончев”, бл. 105., София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство - БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

1. Автореферат

2. Рецензия на чл.-кор. Андон Радев Косев

3. Рецензия на проф. дмн Божидар Димитров

4. Становище от проф. дбн Диана Стефанова

5. Становище от доц. д-р Доля Филипова

6. Становище от доц. д-р Христо Гагов

 

19.09.2011:

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” по научно направление “Биологични науки”, шифър 4.3. (стар шифър 01.06.08, „Биофизика“), обявен в ДВ, бр. 36 от 10. 05. 2011 год. и съгласно чл. 27 (1) ЗРАСРБ и правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, днес 19 септември 2011 година се публикуват рецензиите и становищата на членовете на НЖ, както и резюметата на гл. асистент, д-р Румяна Цонева.

Приложени материали:

1. Протокол

2. Резюмета на избрани научни трудове на гл.ас., д-р Румяна Цонева

3. Рецензия на проф. дбн Албена Момчилова

4. Рецензия на доц. д-р Маргарита Апостолова

5. Становище от проф. дбн Яна Цонева

6. Становище от проф. дбн Диана Петкова

7. Становище от проф. дбн Румен Панков

8. Становище от проф. д-р Йорданка Иванова

9. Становище от доц. д-р Мая Величкова

 

 

12.09.2011:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Защитата на дисертационния труд на Кольо Георгиев Данков на тема: „Роля на организацията на фотосинтетичния апарат за устойчивостта му към температурен и светлинен стрес” ще се състои на 30.09.2011г. от 11:00 часа в залата на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, ул.”Акад. Г.Бончев”, бл. 21., София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство - БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

1. Автореферат

2. Рецензия на проф. дбн Милка Сеченска

3. Рецензия на проф. дбн Юли Занев

4. Становище от дбн Лиляна Масленкова

5. Становище от доц. д-р Мая Величкова

6. Становище от доц. д-р Емилия Апостолова

 

02.05.2011:

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява   конкурс за  доцент по биологични науки, шифър 4.3 (стар шифър 01.06.08 – биофизика) за нуждите на секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН  със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи се подават   в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

2009
2008

 

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 05 May 2011

Webmaster  Webmaster